вівторок, 25 листопада 2014 р.

Корисна інформація для бібліотекарів!


     
Мінкультури та Українська бібліотечна асоціація підписали 

Меморандум про співпрацю (21.11.2014)
Між Міністерством культури України та Українською бібліотечною асоціацією підписано Меморандум про співпрацю, який спрямований на інноваційний розвиток публічних бібліотек та інформаційного суспільства, інформатизації бібліотек, процесам демократизації та доступу громадян до інформації.

Така співпраця дасть можливість запровадити інноваційні процеси формування ресурсів бібліотек та забезпечення доступу до них, організацію обслуговування користувачів та підвищення кваліфікації працівників бібліотек, міжбібліотечної взаємодії та сприяння поширенню найкращих практик та обміну досвідом серед фахівців бібліотечної справи.

З цією метою партнери сприятимуть створенню відповідних умов для впровадження спільних програм і проектів, внесення змін до законодавчих, нормативних документів, залучення і використання фінансових, кадрових, інтелектуальних ресурсів, розробці та використанні професійних програм підвищенню кваліфікації працівників бібліотек.

Також, Сторони сприятимуть розвитку ініціатив публічних бібліотек у межах міжнародних програм і проектів, орієнтовних на виконання бібліотеками своїх суспільних функцій в питаннях наданняінформаційних послуг і доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет та запровадження інноваційних форм обслуговування користувачів.

Для реалізації поставлених завдань буде сформовано річний календарний план спільних дій і заходів.

Сподіваємося, що така співпраця дасть можливість перетворити в реальність завдання, які сьогодні вимагає життя.

Меморандум підписаний:
 Міністром культури України 
Євгеном Нищуком 
та 
Президентом Української бібліотечної асоціації 
Іриною Шевченко.

http://ula.org.ua/ua/news/2962-minkultury-ta-ukrainska-bibliotechna-asotsiatsiia-pidpysaly-memorandum-pro-spivpratsiu

МЕМОРАНДУМ

між Міністерством культури України та Українською бібліотечною асоціацією

Міністерство культури України (далі – Мінкультури), Українська бібліотечна асоціація (далі– УБА) далі – «Сторони» з метою сприяння розвитку публічних бібліотек України та забезпечення життєздатності бібліотечних інновацій домовилися про таке:

1. Зміцнювати та розвивати співпрацю, спрямовану на інноваційний розвиток публічних бібліотек;
2. Враховувати, що інноваційний розвиток публічних бібліотек сприятиме подальшому розвитку інформаційного суспільства, інформатизації бібліотек, процесам демократизації та доступу громадян до інформації;
3. Визнавати необхідність впровадження бібліотечних інновацій у процеси формування ресурсів бібліотек і забезпечення доступу до них, організацію обслуговування користувачів, підвищення кваліфікації працівників бібліотек, міжбібліотечної взаємодії;
4. Спрямувати додаткові зусилля на співробітництво сторін задля підтримки і розповсюдження інновацій, сприяння поширенню найкращих практик та обміну досвідом серед фахівців бібліотечної справи.
Стаття 1
Сторони сприятимуть створенню відповідних умов для впровадження спільних програм і проектів, спрямованих на забезпечення інноваційного розвитку публічних бібліотек.
З цією метою вони зосередять свої зусилля на таких основних напрямах співробітництва:
1. Розробка проекту концепції державної Стратегії розвитку публічних бібліотек, яка передбачає створення умов для надання користувачам бібліотек доступу до ресурсів мережі інтернет, інших електронних ресурсів, впровадження і використання в усіх публічних бібліотеках України нових інформаційних технологій;
2. Організація спільних заходів, спрямованих на підтримку та популяризацію нових бібліотечних послуг, поширення інформації щодо можливостей і переваг бібліотеки як соціального інституту, інноваційну проектну діяльність;
3. Представлення інтересів бібліотек (адвокація) шляхом співпраці з органами центральної влади та місцевого самоврядування, підготовка та надання пропозицій щодо створення сприятливих умов для інноваційній діяльності бібліотек, розробки проектів і програм розвитку культури, науки, освіти та інформаційної інфраструктури регіону. 
Співпраця з центральними та місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування за напрямом «Бібліотеки – мости до електронного урядування», сприяння доступу громадян до офіційної інформації у бібліотеках;
4. Підтримка зв’язків з громадськістю, розвиток бібліотеки як центру громади, активне залучення бібліотек до співпраці з громадськими організаціями у впровадженні ініціатив місцевого розвитку. Залучення позабюджетного фінансування, активна співпраця з неурядовими громадськими організаціями з метою отримання фінансової та іншої ресурсної підтримки. Сторони будуть підтримувати та вітатимуть щорічні публічні звіти бібліотек перед громадою;
5. Створення і впровадження електронної системи статистики і моніторингу діяльності бібліотек.
Стаття 2
З метою створення сприятливих умов для розвитку бібліотек та у разі необхідності внесення змін до законодавчих, нормативних документів, Сторони погоджуються ініціювати громадські обговорення, консультації, залучати експертів, створювати робочі групи з метою формування узгодженої позиції та напрацювання відповідних пропозицій і звернень до суб’єктів законодавчої ініціативи. 
Стаття 3
Програма співпраці буде здійснюватися у встановленому порядку в межах повноважень, визначених установчими документами Сторін та передбачає залучення і використання фінансових, кадрових, інтелектуальних ресурсів Сторін.
Стаття 4
Сторони співпрацюватимуть у розробці та використанні професійних програм підвищення кваліфікації працівників бібліотек, створюватимуть відповідні умови для навчання та безперервного підвищення кваліфікації працівників бібліотек, у т.ч. дистанційного, участі бібліотекарів у заходах, семінарах і конференціях, що відбуватимуться з навчальною метою. Сторони ініціюють оновлення програм підготовки бібліотечних фахівців у навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації з тим, щоб вони відповідали сучасним тенденціям розвитку біліотечної професії. Сторони спрямовуватимуть свої зусилля для отримання державного замовлення на підготовку бібліотечних кадрів, сприятимуть впровадженню міжнародних стажувань студентів і викладачів, адаптації навчальних програм до європейських освітніх стандартів, формуванню зв’язків навчальних закладів з роботодавцями (бібліотеками). Сторони сприятимуть розповсюдженню норм професійної бібліотечної етики, утвердженню базових цінностей професії, орієнтованих на кращий світовий досвід.
Стаття 5
Сторони зосередять свої зусилля на розробці та впровадженні досконалої системи мотивації професійного зростання, стимулювання працівників бібліотек до впровадження інновацій шляхом створення умов до кар’єрного зростання, успішного проходження атестацій, матеріального заохочення тощо. Сторони передбачатимуть проведення професійних конкурсів та врахування їхніх наслідків для стимулювання працівників бібліотек.
Стаття 6
Сторони сприятимуть розвитку ініціатив публічних бібліотек у межах міжнародних програм і проектів, орієнтовних на виконання бібліотеками своїх суспільних функцій в питаннях надання інформаційних послуг і доступу до інформаційних ресурсів мережі інтернет, запровадження інноваційних форм обслуговування користувачів. Сторони сприятимуть міжнародній співпраці публічних бібліотек, спрямованій на розвиток партнерств, програм візитів і обмінів, навчальній та науково-дослідній діяльності працівників бібліотек.
Стаття 7
Сторони укладають річний календарний план спільних дій і заходів, який підтверджує цілі цього Протоколу.

Стаття 8
Цей Протокол набуває чинності з дати підписання і укладається терміном до 31 жовтня 2014 року. Дія цього Протоколу буде автоматично продовжуватися на наступний період, якщо жодна із Сторін письмово не повідомить іншу сторону за шість місяців про свої наміри  припинити його дію.

Вчинено в м. Києві, ___________________________ 2014 року у трьох примірниках.

За Міністерство культури
України
За Українську бібліотечну 
асоціацію
_______________________ ________________________

Немає коментарів:

Дописати коментар